ایران، تبریز، خیابان امام روبروی کوی 13 آبان ساختمان سانیا ، طبقه1
041-33379896  info@asiatechin.ir

باگ

باگ

 

 

آیا میدانستید اولین باگ کامپیوتری سپتامبر ۱۹۴۷ بوسیله یک حشره که داخل کامپیوتر رفته بود، ایجاد شد. بعد از آن اتفاق، این گونه اشکالات کامپیوتری، باگ (بمعنای حشره) نامیده شد.

 " آسیاتکین پرداز نوین "